Polityka prywatności

Obowiązującapolityka prywatności sklepu internetowego www.zegarkirynek.pl

Słownik pojęć

Sprzedawca, Administrator – Firma Bartłomiej Przybył z siedzibą pod adresem RynekGłówny 39, 31-013 Kraków NIP 9452059516 , REGON 380749960 , telefon+48 664 750 580 email : zegarkirynek39@gmail.com

Sklep – www.zegarkirynek.pl

Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Sklepu.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularzy kontaktowych – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kupującemu lub innemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email zegarkirynek39@gmail.com numer telefonu: +48 664 750 580 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

Zasady działania Newslettera

Zapisując się do Newslettera w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o nowościach, promocjach, rabatach, poradach.

W każdej chwili Użytkownik ma prawo zrezygnować z Newslettera. Aby zażądać wypisania z Newslettera, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres  zegarkirynek39@gmail.com lub złożyć taką dyspozycję w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Rynek Główny 39 , 31-013 Kraków.IV.

Pliki cookies

Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze każdego Użytkownika zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników ze Sklepu. Wykorzystywane przez Sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkowników ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu.

Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Ze zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych i reklamowych, poprzez pliki cookies, korzystają również inne portale, w tym portale społecznościowe.

Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies, używane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i ulepszenia funkcjonalności Sklepu. Nie są one dostępne dla osób trzecich, pozostają wyłącznie do wiadomości Sprzedawcy, który jest administratorem tych danych.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów administrator danych doradza skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

Prawo odstąpienia

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może być złożone na formularzu, który jest dostępny na naszej stronie i stanowi Załącznik do Regulaminu.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres: zegarkirynek39@gmail.com
b. w formie pisemnej, na adres: Rynek Główny 39 , 31-013 Kraków

3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia Produktu innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego
b. bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (kosztów opakowania i zabezpieczenia Produktu),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres:
Bartłomiej Przybył Rynek Główny 39, 31-013 Kraków

6. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadkach określonych art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności Produkt stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by Produkt dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym, nieuszkodzonym .

9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Lub po kontakcie ze Sprzedającym w dowolny możliwy sposób.
Przelew na konto Konsumenta, zwrot gotówki w sklepie stacjonarnym (Po wcześniejszym ustaleniu formy zwrotu)
10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów .

Reklamacje i gwarancje

1. Sprzedający dostarcza Produkty w dokładnie takim stanie jak zostały opisane na stronie wystawianego przedmiotu.

2. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady).

3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4. W przypadku stwierdzenia, że Produkt ma wadę Konsument może, w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie
b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady.

5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres:
Bartłomiej Przybył Rynek Główny 39 , 31-013 Kraków.
Dodatkowo Konsument powinien przekazać Sprzedawcy następujące informacje:
a. imię i nazwisko,
b. adres korespondencyjny,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu,
e. datę i okoliczności wystąpienia wady
f. opis żądania.
Przekazanie w/w informacji może odbyć się za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy lub listownie na w/w adres korespondencyjny.

6. Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia Konsumenta w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedający uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

8. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dochodzenia roszczeń poprzez złożenie wniosku m.in. do:
a. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);
b. Stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);
c. Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawie polubownego załatwienia sporu;
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9. Konsument może również skorzystać z platformy ODR jako metody pozasądowego rozwiązania sporów w związku z zawartą umową sprzedaży Produktów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Adres poczty elektronicznej Sprzedającego: zegarkirynek39@gamil.com
Na poszczególne Produkty udzielana jest gwarancja. Informacje na temat gwarancji znajdują się przy opisie Produktu.

10. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.